TEMATYKA KONFERENCJI

Cele konferencji:

Głównym celem 33. Konferencji będzie kontynuowanie wymiany dorobku naukowego krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich w zakresie przemian struktur przestrzennych przemysłu i usług w warunkach rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Cele szczegółowe dotyczą m.in. rozwijania koncepcji teoretycznych nt. znaczenia przemysłu i usług w rozwoju układów krajowych, regionalnych i lokalnych oraz funkcjonowania przedsiębiorstw,
a także analizy zmian roli przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym. Ważną kwestią będzie również próba oceny efektów procesów restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych w warunkach transformacji gospodarczej, integracji europejskiej i nasilających się procesów globalizacji, przemian potencjału produkcyjnego oraz struktur działowych przemysłu i usług w układach przestrzennych różnej skali, kształtowania się przestrzennych form koncentracji przemysłu, poziomu innowacyjności i konkurencyjności krajowego przemysłu na tle przemysłu światowego, efektów mnożnikowych rozwoju przemysłu, kształtowania się przemysłów zaawansowanej technologii i sektora informatycznego (IT) oraz procesów serwicyzacji przemysłu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na przemiany strukturalne sektorów przemysłu i usług w układach przestrzennych, szczególnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i innych rynkach wschodzących.