REJESTRACJA

Zgłoszenia: prosimy o wypełnienie e-formularza uczestnictwa na stronie internetowej konferencji (www.przemysl.up.krakow.pl) do dnia 25 października 2018 r. Referentów prosimy o dołączenie streszczenia referatu (ok. 0,5-1 strony formatu A4 w języku wygłaszania referatu).

Opłata konferencyjna wynosi (w tym podatek VAT):

- z publikacją: 700 zł/170 euro,

- bez publikacji artykułu: 350 zł/85 euro

- doktoranci, studenci oraz pozostali uczestnicy pokrywający koszty uczestnictwa we własnym zakresie – z publikacją  artykułu 700 zł/170 euro

- doktoranci, studenci oraz pozostali uczestnicy pokrywający koszty uczestnictwa we własnym zakresie – bez publikacji  artykułu 150 zł/35 euro

Opłata konferencyjna dla członków Polskiego Towarzystwa Geograficznego wynosi:

- z publikacją: 600 zł,

- bez publikacji: 300 zł

Bezpłatny udział w konferencji przysługuje:

- nauczycielom przedsiębiorczości, geografii, przemiotów ekonomicznych, turystycznych, przyrody, wiedzy o społeczeństwie i historii (pełny udział w obydwu dniach konferencji z kolacją),

- doktorantom IG UP, studentom SKNG UP biorącym czynny udział w konferencji (z referatem) i/lub zaangażowanym w organizację konferencji. Publikacja artykułu będzie możliwa po spełnieniu wymogów naukowych 

Wpłaty należy dokonać do dnia 12 listopada 2018 r. przelewem na konto:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Bank Pekao SA oddział w Krakowie:

- przelew krajowy 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687

– przelew zagraniczny PL 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687, Kod SWIFT: PKOPPLPW

z dopiskiem: DK-49, imię i nazwisko uczestnika.

W ramach opłaty konferencyjnej uczestnicy Konferencji otrzymują materiały konferencyjne, katering w czasie obrad i zaproszenie na wieczorny bankiet. Osoby, które wniosły opłatę z tytułu uczestnictwa z referatem mają prawo zgłoszenia artykułu powstałego na bazie wygłoszonego referatu do druku w czasopiśmie „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego”. Druk artykułu jest uzależniony od spełnienia wymagań dla autorów dostępnych na stronie czasopisma (www.prace-kgp.up.krakow.pl) oraz otrzymania pozytywnych recenzji. Studenci mogą zgłosić artykuł powstały na bazie wygłoszonego referatu do publikacji w Pracach Studenckiego Koła Naukowego Geografów UP (www.praceskng.up.krakow.pl).