POPRZEDNIE KONFERENCJE

32. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Rola przemysłu i usług w rozwoju społeczno-gospodarczym układów przestrzennych (32nd International Scientific Conference The Role of Industry and Services in Socio-economic Development of Spatial Systems), Kraków, 5-6 grudnia 2016 r.

Program tej konferencji znajduje się tutaj: Program_PRZEM2016

 

31. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług (31st International Scientific Conference International Determinats for the Development of Industry and Services), Kraków, 7-8 grudnia 2015 r.

Program tej konferencji znajduje się tutaj.

 

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych (30th Jubilee International Scientific Conference on Structural Transformations of Industry and Services in Spatial Systems – Research-related Issues), Kraków, 1-2 grudnia (December) 2014 r.

 http://www.up.krakow.pl/geo/przem_2014.html

 

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego (29th International Scientific Conference on Changes in the Spatial Structure of Industry and Services under Economic Crisis Conditions), Kraków, 2-3 grudnia (December) 2013 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2013.html

 

 

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (28th International Scientific Conference on Industry and Services in the Development of Knowledge-based Economy), Kraków, 3-4 grudnia (December) 2012 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2012.html

 

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych (27th International Scientific Conference on The Effect of Innovation on the Development of Enterprises and Economy in Spatial Systems), Kraków, 5-6 grudnia (December) 2011 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2011.html

 

  1. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Wpływ kryzysu na funkc-jonowanie przedsiębiorstw oraz zmiany struktur przestrzennych przemysłu i usług (26th International Scientific Conference on Impact of Crisis on the Activity of Enterprises and Changes in the Spatial Structures of Industry and Services), Kraków, 6-7 grudnia (December) 2010 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2010.html

 

XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Procesy transformacji przemysłu i usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych (25th Jubilee International Scientific Conference on The Processes of Transformation of Industry and Services in Regional and National Spatial Systems), Kraków, 30 listopada (November) – 1 grudnia (December) 2009 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2009.html

 

XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. Funkcje przemysłu i usług w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (24th International Scientific Conference on Functions of Industry and Services in the Development of Information Society), Kraków, 1-2 grudnia (December) 2008 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2008.html

 

XXIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Wpływ procesów globalizacji i integracji europejskiej na transformację struktur przemysłowych, Kraków, 3-4 grudnia 2007 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przem_2007.html

 

XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Problemy metodologiczne geografii przemysłu, Kraków, 4-5 grudnia 2006 r.

http://www.wsp.krakow.pl/geo/przemysl2006.html

XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Procesy transformacji przemysłowych układów regionalnych na tle zmieniającego się otoczenia, Kraków, 5-6 grudnia 2005 r.

 

XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej, Kraków, 6-7 grudnia 2004 r.

 

Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu, Kraków, 8-9 grudnia 2003 r.

 

Przemysł w procesie globalizacji, Kraków, 2-3 grudnia 2002 r.

 

Problemy transformacji struktur przemysłowych, Kraków, 3-4 grudnia 2001 r.

 

Przemiany struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, Kraków, 4-5 grudnia 2000 r.

 

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (IV), Kraków, 6-7 grudnia 1999 r.

 

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (III), Kraków, 7-8 grudnia 1998 r.

 

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (II), Kraków, 8-9 grudnia 1997 r.

 

Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej (I), Kraków, 9-10 grudnia 1996 r.

Osiągnięcia i kierunki badawcze geografii przemysłu w ośrodkach akademickich, Kraków, 4-5 grudnia 1995 r.

 

Wpływ procesów transformacji gospodarki narodowej na funkcjonowanie jednostek gospodarczych i układów przestrzennych, Kraków 5-6 grudnia 1994 r.

 

Zachowania przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków, 8-10 listopada 1993 r.

 

Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, Kraków, 23-25 listopada 1992 r.

 

Geografia przemysłu w warunkach nowego systemu gospodarowania. Problemy badawcze i odzwierciedlenie ich w kształceniu nauczycieli, Kraków, 2-4 grudnia 1991 r.

 

Problemy przemysłu rolno-spożywczego w badaniach geograficznych, Kraków, 26-27 listopada 1990 r.

 

Regionalne problemy uprzemysłowienia – zagadnienia teoretyczno-poznawcze, Kraków, 27-28 listopada 1989 r.

 

Problematyka okręgu przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 12-13 grudnia 1988 r.

 

Problematyka ośrodka przemysłowego w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 30 listopada-2 grudnia 1987 r.

 

Zakład przemysłowy w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 15-17 grudnia 1986 r.

 

Geografia przemysłu w akademickim kształceniu nauczycieli geografii, Kraków, 9-10 grudnia 1985 r.